Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

        วิสัยทัศน์

               สถานศึกษาที่เป็นเลิศบ่มเพาะคนดี  มีทักษะอาชีพที่สุจริต ดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       อัตลักษณ์

                             จงภักดี  มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

        เอกลักษณ์

วิถีราชประชานุเคราะห์ 47 สานต่อคำพ่อสอน

                 คำขวัญ

โรงเรียนเสมือนบ้าน มีคุณธรรม   นำกีฬาเด่น  เน้นอาชีพ 

จิตอาสา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ