Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี 

               กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518

ประเภทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำหรับชาวเขาเพื่อรับเด็กชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการ จัดการศึกษาให้นักเรียน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการเปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องและชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่สอนนักเรียนชั่วคราว

                ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ได้ย้ายนักเรียนไปเรียน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี)

 - ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 - ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติของนักเรียน : เป็นเด็กด้อยโอกาส 10ประเภท ซึ่งหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและมีและอุปสรรต่อการได้รับบริการทางการศึกษาที่เกิดจากความเสียเปรียบ เนื่องจากความแตกต่างในด้านต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เช่น เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ