โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

1.กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 


Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้พาตัวแทนนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๕ คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการล้อมรัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ๒๐๐๐ จังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โรงเรียนศูนย์ฝึกจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และทัศนศึกษา ณ บรมหาราชวัง เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ