โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

1.กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 


Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม


วันพฤหัสบดี ที่๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จำนวน ๕๐ คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในด้านการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น การสร้างบ้านจากดิน การทำนา การเลี้ยงกระบือ เป็นต้น นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ