Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานต้อนรับและบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานต้อนรับและบแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส อย่...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565 ณ ...

อ่านต่อ.. »


อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรีได้อบรม โรงเรียนคุณธรมม จริยธรรม สพฐ ระดับ ๒ ดาว โดยได้รับความมือจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ กาญจนบุรี ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ.. »


อบรมครอบครัวพอเพียง

อบรมครอบครัวพอเพียง

อ่านต่อ.. »


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กฏหมาย และระเบียบที่ข้าราชการควรรู้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กฏหมาย และระเบียบที่ข้าราชการควรรู้ โดยมีท่านวิทยากร นายอุดม อินทรเวศน์วิไล เป็นวิทยา...

อ่านต่อ.. »


การอบรม Active Learning ก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning และการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนรู้  ณ ห้องประชุมอินทนิล วันที่ 10 และ 12 พฟษภาคม 2565 ...

อ่านต่อ.. »


ยินดีต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยม และการติดตามตรวจสอบประเมินผล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยม และการติดตามตรวจสอบประเมินผล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ...

อ่านต่อ.. »


อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ