Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

วารสารฉบับที่ 18

วารสารฉบับที่ 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กฏหมาย และระเบียบที่ข้าราชการครูต้องรู้ โดยท่านวิทยากร นายอุดม อ...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 17

วารสารฉบับที่ 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีได้พานักเรียนจำนวน20คนและครู5คน ไปศึกษาดูงานพิธีแรกนาปี ณ นาบุญข้าวหอม บ้านสะพานยี่หน ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 15

วารสารฉบับที่ 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดียเครื่อข่าย เครื่อข่ายกระทิงทาโร่ และโครงการ D.cell โกงไม่เป็นเพรา...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 14

วารสารฉบับที่ 14 การรับรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 14-15 พฤาภาคม 2565

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่13

วารสารฉบับที่ 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  วันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล  ...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่12

วารสารฉบับที่ 12  ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 11

วารสารฉบับที่ 11  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ แก้วกัลยา เป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกพิจารณาเสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษา ...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 10

วารสารฉบับที่ 10 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมคณะฝ่ายบริหาร ได้เดินทางไปประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและสถานประการ ...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 9

วารสารฉบับที่ 9 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ แก้วกัลยา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร ครูประจำชั้น และครูหอพักร่วมพิจารณาคัดกรองนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (...

อ่านต่อ.. »


วารสารฉบับที่ 8

โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ