Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

วารสารโรงเรียน

วารสารฉบับที่ 18 วารสารฉบับที่ 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กฏหมาย และระเบียบที่ข้าราชการครูต้องรู้ โดยท่านวิทยากร นายอุดม อ...

วารสารฉบับที่ 17 วารสารฉบับที่ 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรีได้พานักเรียนจำนวน20คนและครู5คน ไปศึกษาดูงานพิธีแรกนาปี ณ นาบุญข้าวหอม บ้านสะพานยี่หน ต.ไร้ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ...

วารสารฉบับที่ 15 วารสารฉบับที่ 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดียเครื่อข่าย เครื่อข่ายกระทิงทาโร่ และโครงการ D.cell โกงไม่เป็นเพรา...

วารสารฉบับที่ 14 วารสารฉบับที่ 14 การรับรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 14-15 พฤาภาคม 2565

วารสารฉบับที่13 วารสารฉบับที่ 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  วันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม  2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล  ...

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศ เรื่องมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายและค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คลิกที่นี่                                                               แบบทดสอบวัดความรู้ระบบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ  10 ธันวาคม 2565" คลิกที่นี่

 


คลังวิดีโอ

    


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ